خزینی

کانال خزینی

تنها راه ارتباطی مستمر خلیج گرگـان بـا آب هـاي دریـاي خزر دهانه آشوراده– بندرترکمن تحت عنوان دهانـه چاپاقلی در شمال شرقی خلـیج مـی باشد. کانال خزینی دومـین راه ارتبـاط غیر دائمـی خلیج با دریا است کـه در گذشـته بـه منظـور توسـعه کـشتیرانی احـداث گردیــده و در سالهاي گذشته نیز با… مطالعه بیشتر »کانال خزینی